Dieta

Regulamin świadczenia usług Serwisu Poradniażywieniowa.pl

Definicje.

1.        Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług Poradniażywieniowa.pl;

2.        Poradnia Żywieniowa – Marzena Pawłowska Poradnia Żywieniowa, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Łowicza, z siedzibą: ul. Mickiewicza 20a, 99-400 Łowicz, numer identyfikacji podatkowej NIP 834-129-61-06, Regon: 101695633;

3.        Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usług Poradniażywieniowa.pl. świadczonych przez PORADNIA ŻYWIENIOWA oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

4.        Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług Poradniażywieniowa.pl., zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy PORADNIA ŻYWIENIOWA a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;

5.        Serwis Poradniażywieniowa.pl. - strona internetowa umieszczona pod adresem: poradniazywieniowa.pl., wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej części;

6.        E - dieta - płatna usługa którą PORADNIA ŻYWIENIOWA świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika polegająca na ułożeniu indywidualnego programu dietetycznego;

7.        Spotkanie z dietetykiem - płatna usługa którą PORADNIA ŻYWIENIOWA świadczy w wybranych miejscowościach Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz Użytkownika polegająca na indywidualnych bezpośrednich konsultacjach z dietetykiem; 

 

I. Postanowienia ogólne.

1.        Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu  poradniażywieniowa.pl w szczególności korzystania z usługi E - dieta. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz innych osób korzystających z jego usług;

2.        Właścicielem i administratorem Serwisu Poradniażywieniowa.pl. jest PORADNIA ŻYWIENIOWA;

3.        Regulamin stanowi integralną część Umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług Serwisu Poradniażywieniowa.pl;

 

II. Ogólne warunki korzystania z usług Serwisu Poradniażywieniowa.pl.

1.        Ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której PORADNIA ŻYWIENIOWA świadczy drogą elektroniczną niektóre usługi Serwisu Poradniażywieniowa.pl  informuje Użytkowników, iż korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem;

2.        PORADNIA ŻYWIENIOWA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie Poradniażywieniowa.pl. przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie Poradniażywieniowa.pl. mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie;

3.        Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego publikowania komentarzy w Serwisie Poradniażywieniowa.pl w celu wymiany informacji i opinii na różnorodne tematy;

4.        Użytkownik Serwisu Poradniażywieniowa.pl publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. PORADNIA ŻYWIENIOWA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Serwisu Poradniażywieniowa.pl; 

5.        Niedozwolone jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Serwisu Poradniażywieniowa.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz przekazów o charakterze reklamowym;

6.        PORADNIA ŻYWIENIOWA zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w ustępie  3 niniejszego części, jak również prawo do zamknięcia konta Użytkownika;

7.        PORADNIA ŻYWIENIOWA zastrzega sobie prawo do  zmiany parametrów poszczególnych usług Poradniażywieniowa.pl. świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji;

8.        Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie Poradniażywieniowa.pl., w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim;

9.        Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie Poradniażywieniowa.pl., nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie Poradniażywieniowa.pl. do używania osobom trzecim;

10.     Usługi świadczone przez PORADNIA ŻYWIENIOWA za pośrednictwem Serwisu Poradniażywieniowa.pl przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów;

 

III . Warunki techniczne korzystania z Serwisu Poradniażywieniowa.pl.

1.        Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie;

2.        Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność;

3.        Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, aktywnej skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www;

4.        Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zachowania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookie";

5.        Wybrane usługi Serwisu Poradniażywieniowa.pl. dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

a.        posiadają konto w Serwisie Poradniażywieniowa.pl.,

b.        zalogowali się do swojego konta w Serwisie Poradniażywieniowa.pl.,

c.        opłacili poszczególne usługi Serwisu Poradniażywieniowa.pl., w przypadku gdy dostęp do nich jest od tego uzależniony,

6.        Konto w Serwisie Poradniażywieniowa.pl. może posiadać Użytkownik, który prawidłowo wypełnił formularz rejestracyjny, zdefiniował nazwę Użytkownika podając adres aktywnego konta poczty elektronicznej do używa w korespondencji oraz określił hasło dostępu;

7.        PORADNIA ŻYWIENIOWA nie ponosi odpowiedzialności za utrudnia lub niemożność  dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu Poradniażywieniowa.pl w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych. PORADNIA ŻYWIENIOWA zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej;

 

IV. Warunki świadczenia  odpłatnych Usług Serwisu Poradniażywieniowa.pl

1.        Usługami Serwisu Poradniażywieniowa.pl. świadczonymi Użytkownikowi przez PORADNIA ŻYWIENIOWA odpłatnie są:

a.        E-dieta:

·          dieta odchudzająca;

·          dieta w chorobach dietozależnych;

·          dieta malucha;

·          dieta dla mam;

·          analiza jadłospisu;

b.        Spotkanie z dietetykiem;

2.        Użytkownikiem usługi E-dieta może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła lat 15 (piętnaście) oraz zaakceptowała Regulamin;

3.        Korzystanie z usługi E-dieta świadczonej Użytkownikom przez PORADNIA ŻYWIENIOWA odpłatnie wymaga w szczególności:

a.        posiadania aktywnego konta w Serwisie Poradniażywieniowa.pl;

b.        dokonania wyboru jednego z indywidualnych programów dietetycznych określonych na podstronie oferta;

c.        rzetelnego wypełnienie ankiety żywieniowej;

d.        dokonania wymaganej opłaty.

4.        Prawidłowo złożone zamówienie przez Użytkownika na usługę E-dieta zostanie zrealizowane przez PORADNIA ŻYWIENIOWA w terminie do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania na koncie bankowym PORADNIA ŻYWIENIOWA wniesionej przez Użytkownika opłaty. Jako realizację usługi E-dieta przez PORADNIA ŻYWIENIOWA rozumie się umieszczenie indywidualnego programu dietetycznego dla wybranej diety na Serwisie Poradniażywieniowa.pl;

5.        Użytkownik  przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż założone efekty związane ze stosowaniem programu dietetycznego są możliwe do osiągnięcie jedynie w wyniku jego długookresowego i rzetelnego stosowania;

6.        Przed skorzystaniem z usługi E-dieta Serwisu Poradniażywieniowa.pl PORADNIA ŻYWIENIOWA zaleca ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety. Zarówno dietetycy, konsultanci i PORADNIA ŻYWIENIOWA nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia ankiety żywieniowej oraz zastosowania informacji zawartych w Serwisie Poradniażywieniowa.pl;

 

V. Opłaty.

1.        Opłatami za korzystanie z płatnych usług Serwisu Poradniażywieniowa.pl obciążany jest zamawiający je Użytkownik. Wysokość opłat publikowana jest na podstronach Serwisu Poradniażywieniowa.pl oraz potwierdzana przez Użytkownika w momencie składania zamówienia;

2.        Płatności za usługi Serwisu Poradniażywieniowa.pl mogą być realizowane za pośrednictwem  systemu Platności.pl polegającego na przyjmowaniu płatności w szczególności bezgotówkowych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych lub przelewem na wskazane przez PORADNIA ŻYWIENIOWA konto bankowe;

2.        W przypadku płatności przez Użytkownika  za usługi Serwisu Poradniażywieniowa.pl za pomocą systemu Platności obsługę płatności prowadzi  PayU SA z siedzibą w Poznaniu;

 

VI. Polityka prywatności.

1.        PORADNIA ŻYWIENIOWA zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do PORADNIA ŻYWIENIOWA i pytań związanych z usługami Poradniażywieniowa.pl. oraz udzielonych na nie odpowiedzi;

2.        W Serwisie Poradniażywieniowa.pl. stosowane są pliki "cookies", co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług Serwisu Poradniażywieniowa.pl. do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług Serwisu Poradniażywieniowa.pl;

3.        PORADNIA ŻYWIENIOWA oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług Serwisu Poradniażywieniowa.pl. niezbędne jest na etapie rejestracji wskazanie aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Serwisu Poradniażywieniowa.pl;

4.        W celu zachowania anonimowości danych Użytkownika wskazane przez Użytkownika konto poczty elektronicznej nie powinno zawierać w adresie jednocześnie następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko lub nazwę własną przedsiębiorstwa będącego pracodawcą Użytkownika. PORADNIA ŻYWIENIOWA zastrzega sobie prawo usuwania kont Użytkowników o adresie konta poczty elektronicznej rozpoczynającego się od: imię.nazwisko@;

5.        PORADNIA ŻYWIENIOWA  zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych na wskazane przez Użytkownika konto poczty elektronicznej. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości PORADNIA ŻYWIENIOWA rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu Poradniażywieniowa.pl w szczególności informacje o zmianach w Serwisie Poradniażywieniowa.pl, wewnętrznych promocjach;

6.        W celu zachowania anonimowości przekazywane przez Użytkownika do Serwisu Poradniażywieniowa.pl dokumenty w szczególności wyniki badań nie mogą zawierać danych osobowych Użytkownika, w celu identyfikacji wymagane jest jedynie podanie przez Użytkownika używanego w komunikacji z Serwisem Poradniażywieniowa.pl adresu konta poczty elektronicznej;

 

VII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie Poradniażywieniowa.pl

1.        PORADNIA ŻYWIENIOWA  zastrzega sobie prawo do zablokowania korzystanie przez Użytkownika z usług Poradniażywieniowa.pl, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu Poradniażywieniowa.pl bądź innych Użytkowników;

2.        PORADNIA ŻYWIENIOWA  ma prawo do zablokowania korzystanie przez Użytkownika z usług Poradniażywieniowa.pl, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu;

3.        Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie Poradniażywieniowa.pl.

4.        PORADNIA ŻYWIENIOWA zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż PORADNIA ŻYWIENIOWA może usunąć konto Użytkownika w Serwisie Poradniażywieniowa.pl., w przypadku gdy Użytkownik:

a.        pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin;

b.        Użytkownik nie korzystał z płatnych usług Serwisu Poradniażywieniowa.pl. w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy;

5.        Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika w Serwisie Poradniażywieniowa.pl. powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika;

6.        Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie Poradniażywieniowa.pl. nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko PORADNIA ŻYWIENIOWA o odszkodowanie;

 

VIII. Reklamacje.

1.        Reklamacje w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Serwisu Poradniażywieniowa.pl  należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres siedziby PORADNIA ŻYWIENIOWA lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: mp.dietetyk@gmail.com;

2.        Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji;

3.        Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz wyczerpujący opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem;

4.        W terminie 21 (dwudziestu jeden dni) od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez PORADNIA ŻYWIENIOWA stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;

 

IX. Postanowienia końcowe.

1.        PORADNIA ŻYWIENIOWA  zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny;

2.        W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, PORADNIA ŻYWIENIOWA poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu Poradniażywieniowa.pl;

3.        Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie Poradniażywieniowa.pl;

4.        W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego;

5.        W przypadku rozstrzygania sporu na drodze  sądowej  będzie to właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim;

« wstecz